Statut

Uchwała Nr XXV/178/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24.08.2005 w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. 13 poz. 123 z 2001 r. Dz.U. Z 2002 r. Nr 41 poz. 364 z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568 z Nr 213 poz. 2081 z 2004 r. Nr 11 poz. 96 Nr 261 poz. 2598 z 2005 r. Nr 131 poz. 1091 /

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala: STATUT Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późn. zmianami/
2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zmianami/
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami /
4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/
5. niniejszego statutu

§2

1. Ośrodek działa na terenie Gminy Kołaczkowo w jego skład wchodzą niżej wymienione instytucje:
– Gminny Ośrodek Kultury,
– Biblioteka Publiczna Gminy Kołaczkowo.
2. Siedzibą Ośrodka jest wieś Kołaczkowo – Plac Reymonta 1.

§3
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Gminy Kołaczkowo.
Rozdział II

§4
Cele i przedmiot działania:
1. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, czytelnictwa i edukacji narodowej,
2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową współpracę z ruchem społeczno-kulturalnym gminy oraz kraju. Sprawuje opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym gminy,
3. Ośrodek sprawuje nadzór nad podległymi placówkami oraz mecenat artystyczny nad indywidualnymi twórcami i zespołami artystycznymi na terenie gminy.

§5
Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. Tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie dokumentacji,
3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą wiedzą i sztuką,
4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzielnictwa ludowo-artystycznego,
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
6. Udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, upowszechnianie, popularyzacja książek, czasopism i wydawnictw,
7. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad bibliotekami, świetlicami i klubami na terenie Gminy.

§6
Ośrodek w zależności od potrzeb środowiska:
1. Organizuje spektakle, koncerty, odczyty,
2. Prowadzi naukę języków obcych,
3. Prowadzi impresariat artystyczny,
4. Organizuje imprezy rozrywkowe i artystyczne,
5. Prowadzi działalność wydawniczą, sprzedaż książek i dzieł sztuki,
6. Organizuje spotkania autorskie i prelekcje,
7. Prowadzi ogniska artystyczne,
8. Prowadzi wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
9. Organizuje wyjazdy rekreacyjo-wypoczynkowe,
10. Świadczy usługi poligraficzne, fotograficzne i inne w zakresie kultury,
11. Realizuje imprezy zlecone okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe,
12. Świadczy usługi gastronomiczne.

§7
Do obowiązków Ośrodka Kultury należy:
1. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji zakładu,
2. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług,
3. Odpowiedzialność za celową i efektywną gospodarkę posiadanymi składnikami majątkowymi w tym środkami finansowymi,
4. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości merytorycznej oraz finansowej.

§8
1.Ośrodek jest zarządzany i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektora. Dyrektor jest organem zarządzającym zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i ponosi odpowiedzialność za organizacje i funkcjonowanie Ośrodka.
2.Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy. Zatrudnienie Dyrektora jest poprzedzone konkursem.
3.Dyrektor nadaje regulamin organizacyjny Ośrodka określający jego organizację wewnętrzną.

§ 9
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10
1.Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywane są z uzyskanych przychodów.
2.Przychodami Ośrodka są:
– wpływy uzyskane z prowadzonej działalności,
– środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
– dotacje z budżetu,
– wpływy z innych źródeł.
3.Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy.

§ 11
Zmiany statutu mogą być dokonywane w drodze podjęcia w tej sprawie uchwały Rady Gminy.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 13
Traci moc §6 Uchwały Nr VIII/43/95 z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie z połączenia dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie i Biblioteki Publicznej w Kołaczkowie oraz nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.08.2005 r.

X

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Rozmiar czcionki
Kontrast