Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokkolaczkowo.pl.

 

Adres strony Internetowej: www.gokkolaczkowo.pl

Data publikacji strony Internetowej: 2014-12-01

Data ostatniej aktualizacji strony Internetowej: 2020-09-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– ze względu na menu w układzie poziomym jak i pionowym (również w formie graficznej) strona nie posiada skrótów klawiszowych do poruszania się po menu;
– zdjęcia dodane przed 19.09.2020 nie posiadają tekstów alternatywnych ALT;

Ułatwienia dostępu:
Strona internetowa www.gokkolaczkowo.pl posiada ułatwienia w postaci:
– zmiany rozmiaru czcionki;
– zmiany kolorystyki strony;
– czyszczenia pamięci podręcznej cookies;
– wyświetlenie strony w odcieniach szarości;
– odwrócenia kolorów;

Wymienione powyżej opcje są dostępne w prawym górnym narożniku strony po kliknięciu w przycisk osoby niepełnosprawnej.

Strona internetowa posiada również skróty klawiszowe:
– wciśnięcie / powoduje przejście do wyszukiwarki;
– wciśnięcie R (reload) wczytuje stronę ponownie;
– wciśnięcie G a następnie H (w krótkim odstępie czasu) przenosi na stronę główną;

Deklarację sporządzono 2020-09-19 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie
Plac Wł. Reymonta 1
62-306 Kołaczkowo
tel. 061-438-50-78
e- mail: gokkolaczkowo@wp.pl

Problemy z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Gomulski – gokkolaczkowo@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 061-438-50-78.

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich(https://rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna GOK Kołaczkowo oraz Biblioteka Publicznych Gminy Kołaczkowo

Budynek główny – pałac Reymonta w Kołaczkowie

– przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc do parkowania,
– budynek posiada jedno wejście główne od Placu Reymonta z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
– wejście z drzwiami otwieranymi umożliwiającymi wjazd osoby na wózku,
– na parterze znajduje się toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami,
– na parterze znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika GOK,
– GOK, Biblioteka Publiczna, Muzyczne Poddasze oraz Izby Pamięci znajdują się na I piętrze, dostęp jest ograniczony: brak podjazdów, platformy przyschodowej, brak windy osobowej,
– brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących,
– brak pętli indukcyjnej i informacji głosowych,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online,
– brak pomieszczenia wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu,
– osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku GOK z psem asystującym, warunkiem wstępu jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Budynek główny (pałac Reymonta) to budynek zabytkowy, modyfikacje i przebudowy obiektu są bardzo trudne i ograniczone wymogami i przepisami prawa o ochronie zabytków wpisanych do rejestru.

Filia BP w Borzykowie (w budynku świetlicy wiejskiej)

– biblioteka bez barier architektonicznych z bezpośrednim dostępem (wjazd z poziomu chodnika),
– brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących,
– brak pętli indukcyjnej i informacji głosowych,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online,
– brak pomieszczenia wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu,
– osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku GOK z psem asystującym, warunkiem wstępu jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
– drzwi wejściowe do budynku świetlicy wymiarowe umożliwiające wjazd wózkiem osobie niepełnosprawnej otwierane klamką,
– do pomieszczeń biblioteki prowadzi korytarz, z którego jest wejście do biblioteki, drzwi otwierane klamką do wewnątrz w lewo,
– lada do obsługi czytelników usytuowana w odległości 2 m od wejścia do biblioteki,
– dostęp do zbiorów bibliotecznych mocno ograniczony z uwagi na mały metraż, rozstaw regałów nie pozwala na wjazd wózka i swobodne przemieszczanie się,
– brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej, dostęp do toalet ograniczony z uwagi na stopień,
– przy budynku świetlicy znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc do parkowania.

 Filia BP w Grabowie Królewskim (w budynku wspólnoty)

– dostęp do biblioteki ograniczony dla osób z niepełnosprawnościami w szczególności na wózkach (stopień),
– brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących,
– brak pętli indukcyjnej i informacji głosowych,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online,
– brak pomieszczenia wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu,
– osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku GOK z psem asystującym, warunkiem wstępu jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
– drzwi wejściowe do budynku wymiarowe otwierane klamką,
– do pomieszczeń biblioteki prowadzi korytarz, z którego jest wejście do biblioteki, drzwi otwierane klamką do wewnątrz w lewo,
– lada do obsługi czytelników usytuowana w odległości 2 m od wejścia do biblioteki,
– dostęp do zbiorów bibliotecznych mocno ograniczony z uwagi na mały metraż, rozstaw regałów nie pozwala na wjazd wózka i swobodne przemieszczanie się,
– brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej,
– brak parkingu.

 Filia BP w Sokolnikach

– dostęp do biblioteki ograniczony dla osób z niepełnosprawnościami w szczególności na wózkach (schody),
– brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących,
– brak pętli indukcyjnej i informacji głosowych,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online,
– brak pomieszczenia wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu,
– osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku GOK z psem asystującym, warunkiem wstępu jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
– drzwi wejściowe do budynku wymiarowe otwierane klamką, prowadzą do wiatrołapu,
– drzwi do pomieszczeń biblioteki otwierane są klamką do wewnątrz w lewo,
– lada do obsługi czytelników usytuowana w odległości 2 m od wejścia do biblioteki,
– dostęp do zbiorów bibliotecznych mocno ograniczony z uwagi na mały metraż, rozstaw regałów nie pozwala na wjazd wózka i swobodne przemieszczanie się,
– brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej,
– brak parkingu.

 

X

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Rozmiar czcionki
Kontrast