Regulamin

R E G U L A M I N Biblioteki Publicznej Gminy Kołaczkowo
§ 1
1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
– okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
– wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
§ 2
1. Wypożyczyć można jednocześnie do 10 woluminów.
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. W razie braku książki, czytelnik za pośrednictwem biblioteki może sprowadzić książkę z innej biblioteki poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną.
7. Z księgozbioru podręcznego – czytelni korzysta się tylko na miejscu.
8. W szczególnych wypadkach pracownik biblioteki może wypożyczyć daną pozycję na jeden dzień.
9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca się wypożyczone książki.
10. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 3
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Czytelnik może, za zgodą pracownika biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – taką samą lub inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną do biblioteki.
§ 4
1. Za przetrzymywanie książek poza termin ustalony w § 2 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 10 gr za każdy dzień zwłoki.
2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie za potwierdzeniem odbioru w sprawie zwrotu książek, uiszcza dodatkowoą opłatę w kwocie 6 zł.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek.
§ 5
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
§ 6
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2006 r.
2. Regulamin nie dotyczy starych wypożyczeń.