R E G U L A M I N
Biblioteki Publicznej Gminy Kołaczkowo
§ 1
1. Z biblioteki publicznej mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
– okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
– wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu,
– w karcie zapisu podać aktualne miejsce zamieszkania oraz numer kontaktowy.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekarza o zmianie danych zawartych 
w zobowiązaniu.
6. Podpisując zobowiązanie czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów statystycznych biblioteki i ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone zbiory.
§ 2
1. Wypożyczyć można jednocześnie do 10 woluminów.
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. W razie braku książki, czytelnik za pośrednictwem biblioteki może sprowadzić książkę 
z innej biblioteki poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną.
7. Z księgozbioru podręcznego – czytelni korzysta się tylko na miejscu.
8. W szczególnych wypadkach pracownik biblioteki może wypożyczyć daną pozycję na jeden dzień.
9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca się wypożyczone książki.
10. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 3
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Czytelnik może za zgodą pracownika biblioteki we własnym zakresie odkupić taki sam tytuł.
§ 4
1. Za przetrzymywanie książek poza termin ustalony w § 2 ust. 2 i 4 bibliotekarz pobiera opłaty w kwocie 10 gr za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekarza odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, bibliotekarz dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 5
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, 
a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania 
z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
§ 6
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2006 r.
2. Regulamin nie dotyczy starych wypożyczeń.
 

 

X

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Rozmiar czcionki
Kontrast