Statut

Uchwała Nr XXV/178/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24.08.2005w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. 13 poz. 123 z 2001 r. Dz.U. Z 2002 r. Nr 41 poz. 364 z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568 z Nr 213 poz. 2081 z 2004 r. Nr 11 poz. 96 Nr 261 poz. 2598 z 2005r. Nr 131 poz. 1091 /

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala: STATUT Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późn. zmianami/

2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zmianami/

3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami /

4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/

5. niniejszego statutu

§2

1. Ośrodek działa na terenie Gminy Kołaczkowo w jego skład wchodzą niżej wymienione instytucje:

- Gminny Ośrodek Kultury,

- Biblioteka Publiczna Gminy Kołaczkowo.

2. Siedzibą Ośrodka jest wieś Kołaczkowo - Plac Reymonta 1.

§3

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Gminy Kołaczkowo.

Rozdział II

§4

Cele i przedmiot działania:

1. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, czytelnictwa i edukacji narodowej,

2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową współpracę z ruchem społeczno-kulturalnym gminy oraz kraju. Sprawuje opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym gminy,

3. Ośrodek sprawuje nadzór nad podległymi placówkami oraz mecenat artystyczny nad indywidualnymi twórcami i zespołami artystycznymi na terenie gminy.

§5

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2. Tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie dokumentacji,

3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą wiedzą i sztuką,

4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzielnictwa ludowo-artystycznego,

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,

6. Udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, upowszechnianie, popularyzacja książek, czasopism i wydawnictw,

7. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad bibliotekami, świetlicami i klubami na terenie Gminy.

§6

Ośrodek w zależności od potrzeb środowiska:

1. Organizuje spektakle, koncerty, odczyty,

2. Prowadzi naukę języków obcych,

3. Prowadzi impresariat artystyczny,

4. Organizuje imprezy rozrywkowe i artystyczne,

5. Prowadzi działalność wydawniczą, sprzedaż książek i dzieł sztuki,

6. Organizuje spotkania autorskie i prelekcje,

7. Prowadzi ogniska artystyczne,

8. Prowadzi wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,

9. Organizuje wyjazdy rekreacyjo-wypoczynkowe,

10. Świadczy usługi poligraficzne, fotograficzne i inne w zakresie kultury,

11. Realizuje imprezy zlecone okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe,

12. Świadczy usługi gastronomiczne.

§7

Do obowiązków Ośrodka Kultury należy:

1. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji zakładu,

2. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług,

3. Odpowiedzialność za celową i efektywną gospodarkę posiadanymi składnikami majątkowymi w tym środkami finansowymi,

4. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości merytorycznej oraz finansowej.

§8

1.Ośrodek jest zarządzany i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektora. Dyrektor jest organem zarządzającym zakładem pracy

w rozumieniu przepisów prawa pracy i ponosi odpowiedzialność za organizacje i funkcjonowanie Ośrodka.

2.Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy. Zatrudnienie Dyrektora jest poprzedzone konkursem.

3.Dyrektor nadaje regulamin organizacyjny Ośrodka określający jego organizację wewnętrzną.

§ 9

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10

1.Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywane są z uzyskanych przychodów.

2.Przychodami Ośrodka są:

- wpływy uzyskane z prowadzonej działalności,

- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

- dotacje z budżetu,

- wpływy z innych źródeł.

3.Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy

§ 11

Zmiany statutu mogą być dokonywane w drodze podjęcia w tej sprawie uchwały Rady Gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 13

Traci moc §6 Uchwały Nr VIII/43/95 z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie z połączenia dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie i Biblioteki Publicznej w Kołaczkowie oraz nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.08.2005 r.

ZOBACZ NOWOŚCI

Biblioteka

 

 

 

 

 

Polecane strony

Gminny Ośrodek Kultury Kołaczkowo, opracowanie G. Ordan & A. Janasik 2014