Historia i działalność GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie rozpoczął swoją działalność – 8 października 1971 r. Od tego czasu z każdym rokiem Gminny Ośrodek Kultury rozwijał się i poszerzał swoją ofertę kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną. Niezależnie od przemian społecznych oraz zmian organizacyjnych cel działania był zawsze ten sam – umożliwiać społeczeństwu twórcze i aktywne uczestnictwo w kulturze. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie wypełniając swoje posłannictwo również dziś, podejmuje szereg działań na rzecz lokalnego środowiska:

– tworzy warunki dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
– kultywuje lokalną tradycję,
– promuje talenty,
– zaspokaja potrzeby czytelnicze,
– tworzy warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
– edukuje i wychowuje przez sztukę,
– oraz rozwija formy czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym
i sportowym.

Zadania te są realizowane poprzez organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów muzycznych, imprez folklorystycznych, wystaw, festynów, przedstawień teatralnych dla dzieci, kabaretów i koncertów, działalność sportowo-rekreacyjną, turnieje i zawody sportowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży obejmujące swoim zakresem różne dyscypliny sportowe, organizowanie wycieczek i wyjazdów, m.in. do teatru i opery, prowadzenie warsztatów, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, prowadzenie kroniki GOK-u dokumentującej wszystkie wydarzenia związane z życiem kulturalnym i sportowym gminy nieprzerwanie od 1988 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie prowadzi także wynajem sali na różne uroczystości, prezentacje czy szkolenia.

X

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Rozmiar czcionki
Kontrast